. Harvest Praise Ministry – Kaulah Kekuatanku (Mandarin)